ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รฟม.

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM Facilitator) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) นำโดย นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทีมคณะดูงานฯ รุ่นที่ 1 ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานการบริหารจัดการความรู้ การสร้างความรู้สู่นวัตกรรม และการบริหารงานหลักสูตรในสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KIM) ภายใต้กรอบมาตรฐานการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นำโดย อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับปริญญาโท) เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทีมคณะดูงานจาก รฟม. พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร หัวหน้าโครงการฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 ได้นำทีมศึกษาดูงาน CAMT ร่วมกับ คณาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้แก่ อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล, อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย และอาจารย์ ดร.วันทนา อารีย์ประยูรกิจ อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้นำความรู้ และประสบการณ์จากกิจกรรมไปพัฒนาองค์กรและการทำงาน สร้างความตระหนัก และความเข้าใจ เกิดแรงจูงใจแก่บุคลากร/ทีมงาน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยจะมีกำหนดเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เชียงใหม่ และนวัตกรรม (NARIT) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในลำดับต่อไป เมื่อวันนี้ จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่