ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มช. รุ่นรหัส 33 และ 20 บริจาคเงินสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ รวมกว่า 1.1 ล้านบาท

15 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. รวมกว่า 1.1 ล้านบาท โดยกลุ่มศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 33 รหัส 3305 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท และคุณวิโรจน์ คุณศิริพรรณ (ศรีบัณฑิตกุล) บุญอริยะ ศิษย์เก่ารุ่น 20 รหัส 2005 บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนรับมอบ และแสดงความขอบคุณ ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ กองทุนกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง

คณะวิทยาศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
แกลลอรี่