หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ "Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021"

29 ตุลาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ "Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021" ประเภท องค์กร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์

โดย FORRU ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาวิจัยเทคนิค วิธีการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลและองค์กรที่สนใจด้านการฟื้นฟูป่าในหลายมิติ

ติดตามกิจกรรมของ FORRU ได้ที่ https://www.forru.org/th
แกลลอรี่