เสวนาวิชาการ หัวข้อ “1 ทศวรรษ การปกครองท้องถิ่นไทย (2553-2563) กับ การเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563”

10 ธันวาคม 2563

สถาบันวิจัยสังคม

ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่: แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (สำนักงานประเทศไทย)  จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “1 ทศวรรษ การปกครองท้องถิ่นไทย (2553-2563) กับ การเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563”  เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กล่าวต้อนรับโดย ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
แนะนำมูลนิธิคอนราดฯ โดย คุณนภาจรี จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการโครงการ
เสวนาวิชาการประกอบด้วย

(1) ปาฐกถานำ เรื่อง “1 ทศวรรษองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มิติด้านการคลังและการบริหาร: 2552-2563” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


(2) นำเสนอผลการค้นคว้าโดย นักวิชาการจาก 4 สถาบัน เรื่อง “6 ปีไม่มีการเลือกตั้ง: อบจ. หลากหลายมุมมอง 2557-2563” โดย
อ.ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.พินสุดา วงศ์อนันต์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


(3) เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “6 ปีที่ผ่านมา อบจ. กับ การเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 บทเรียนและแนวโน้ม”
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่