ศูนย์สปาพยาบาล มช. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) 100 ชั่วโมง

5 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) 100 ชั่วโมง จำนวน 39 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบและกล่าวแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
.
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการ รวมทั้งดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ตลอดจนรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Health Hub) ต่อไป การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2567

แกลลอรี่