ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น อาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนได้อย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้อ่านประกาศแกลลอรี่