นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

11 ธันวาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.กภ.โศธิดา นันตะกูล นักวิจัยประจำหน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมกับ บุคลากรภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First aid & Basic life support) ในภาวะฉุกเฉิน" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2565
แกลลอรี่