นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 "สหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 21"

24 พฤษภาคม 2566

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “สหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 21” และได้รับ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย

 • นายอภิปรัชญา คงดี รหัสนักศึกษา 630210435 สาขาวิชาภาษาไทย
 • นายวิทวัส แก้วคำแดง รหัสนักศึกษา 630210334 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • นางสาวนภาพร รับรู้ รหัสนักศึกษา 630210027 สาขาวิชาประถมศึกษา
 • นายธนากิต ปิยศทิพย์ รหัสนักศึกษา 630210437 สาขาวิชาภาษาไทย
 • นางสาวภัทรรพินท์ พงศ์ธนะลีลา รหัสนักศึกษา 630210190 สาขาวิชาสังคมศึกษา

ทีมอาจารย์ผู้ประสานงานและนำนักศึกษาแข่งขัน ประกอบด้วย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
 • อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิระ สมนาม
 • อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

ทีมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ประกอบด้วย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
 • อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อังกสิทธิ์
 • อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
 • อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
 • อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ
 • ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก


ทั้งนี้ทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้รับความอนุเคราะห์จากครูใหญ่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาเรียนรู้กิจการงานสหกรณ์โรงเรียนเพื่อใช้เป็นบริบทสำคัญสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรี “ซือบือ” และเครื่องแต่งกายลีซูประกอบการจัดกิจกรรมด้วย

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลากรของคณะศึกษาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยมีบุคลากรหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ตลอดจนความร่วมมือของนักศึกษาจิตอาสาร่วมอาสาฝึกซ้อมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

รางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ความเพียรพยายามในการฝึกซ้อม ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ศักยภาพที่โดดเด่นเฉพาะตน และความสามารถในการสอนเป็นทีมของนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันได้เป็นอย่างดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้


ขอขอบคุณภาพกิจกรรมการแข่งขันเพิ่มเติม โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : https://drive.google.com/drive/folders/1ahPkMDIGKql0A1v15MbSi3cqLTcnUVdQ?fbclid=IwAR314Ip6nRbtuCJ_FcdL6O0bsO75zdJhZ7wOFc0gCGtpGWYEo1R3xteRz8w

แกลลอรี่