ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Health Innovation

17 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Health Innovation เพื่อแนะนำกลไกการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น (Startup) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภาควิชากายภาพบำบัด ชั้น 9 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
แกลลอรี่