พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท Mitsui Oil Exploration Company Ltd. (MOECO)

22 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

       วันที่ 21 ธันวาคม 2565 บริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณ Ken Takagi, General Manager of Bangkok Office, Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมปริญญานุตาลัย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนคำ นุเสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา ตลอดจนอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยาร่วมพิธี

คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แกลลอรี่