วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

21 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับการประเมินระดับพัฒนาการ และยืนยันผลการดำเนินงานของส่วนงาน และค้นหาศักยภาพของตนเอง และ โอกาสในการปรับปรุง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ คณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ และ ผศ.พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ
โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงแรกเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยทีม Senior Leader ของวิทยาลัยฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ช่วงที่สองทีมผู้บริหารที่เป็น Senior Leader เข้ารับการสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเป็น Entrepreneurial School
และช่วงสุดท้ายทีมผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลรับฟังผลการตรวจประเมิน ซึ่งจะได้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) ต่อไป
แกลลอรี่