การโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มช. ภาคการศึกษาที่ 2/2566

2 พฤศจิกายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มช. ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566

กรอกคำร้องผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 6-23 พ.ย. 2566 ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-transfer/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8920

แกลลอรี่