โครงการ Saga International Workshop 2023 Final Presentation

10 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ Saga International Workshop 2023 ได้นำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบปรับปรุงโรงงานสาเกเก่า (koretake) บนถนนสายวัฒนธรรม (sakakura-dori) ชุมชนฮิเซนฮามะ เมืองคาชิมะ จังหวัดซากะ  แบบ On-site และ Online โดยมีเจ้าของสถานที่ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน คนในชุมชน และคณาจารย์ที่นำนักศึกษาเข้าร่วม ตลอดจน การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในรูปแบบ Online นำโดย ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกะสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และวิชาชีพสัมพันธ์ รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ หัวหน้าโครงการ Chiang Mai Learning City คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอลิสา ยังเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณบดี และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยซากะ ผู้สนใจ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 12.00-14.30 น. (เวลาประเทศไทย)
แกลลอรี่