การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อลดฝุ่นควัน PM 2.5 ”

5 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อลดฝุ่นควัน PM 2.5” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูนโดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ  
แกลลอรี่