พิธีปล่อยแถวขบวนออกเดินรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

4 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยแถวขบวนออกเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 เพื่อปลุกกระแสสังคมในการให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ พร้อมทั้งสร้างค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ โดยมี คุณณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวต้อนรับ

หลังจากนั้นเดินไปยังถนนคนเดิน (วันอาทิตย์) จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบ ในการแจกเอกสาร สติกเกอร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ และ สื่อต่าง ๆ ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดบูธนิทรรศการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชม อาทิ บริการให้คำปรึกษาในการลดละเลิกบุหรี่ บริการประเมินระดับการติดนิโคติน บริการนวดกดจุดเพื่อเลิกบุหรี่ พร้อมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล รวมทั้งจัดการแสดงชุด รวมพลังคน GEN Z ไม่สูบ โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. และ การแสดงชุดรำวงเพื่อสุขภาพออกกำลังกายให้ห่างไกลควันบุหรี่ โดยชมรมรำวงเพื่อสุขภาพสวนดอก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่