อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ รับรางวัล Excellence Presentation Award

3 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม “Excellence Presentation Award” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Culture Technology 2019 จัดโดย International Association for Convergence Science & Technology ร่วมกับ National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ BK12 Plus Consortium for the Culture Contents Expert, Dongseo University, Korea นำเสนอหัวข้อเรื่อง Community and Social Participation in Preserving Lanna Traditional Palm Leaf Manuscripts นำเสนอในกลุ่ม Humanity/Social Science จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Siam Bayshore เมืองพัทยา ประเทศไทย


การประชุมวิชาการนานาชาติ ICCT 2019 เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอความหลากหลายของรูปแบบทางเทคโนโลยีวัฒนธรรม และโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดและปัญหา ถึงความก้าวหน้าในแง่มุมที่หลากหลายของแวดวงทางเทคโนโลยีวัฒนธรรม อาทิ Digital Content, Culture Service, Advanced Technology, Humanity/Social Science, Art/Design และ Coverage Technology โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารการประชุม ซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูล SCIE, Scopus และ IJCT

แกลลอรี่