พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ รูปแบบออนไลน์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบริษัท Taisei (Thailand) Co., Ltd.

2 สิงหาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ รูปแบบออนไลน์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบริษัท Taisei (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ของข้อตกลง คือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นการจัดการปัญหาทางสังคม และเสริมสร้างความรู้ในด้านนวัตกรรม ผ่านความร่วมมือและการสร้างค่านิยมใหม่ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามจาก บริษัท Taisei (Thailand) Co., Ltd. ได้แก่
• Mr. Naohito Ohba, Managing Director of Taisei (Thailand) Co., Ltd.
• Mr. Jun Ryoyama, Deputy Managing Director of Taisei (Thailand) Co., Ltd.
• Mr. Takaya Aramaki, APEC Architect, Chief Architect, International Projects, Design Division, Taisei Corporation, Tokyo, Japan
• Mr. Boonserm, Engineering Director of Taisei (Thailand) Co., Ltd.
• Ms. Panichat, Business Development manager of Taisei (Thailand) Co., Ltd.

แกลลอรี่