หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่ปกปักฯ มช. ลำพูน

7 พฤษภาคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประสานงานศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) และคณะ เพื่อหารือแนวทางการบริหารกิจกรรมงานวิจัยในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ตามโครงการโครงการ อพ.สธ.-มช. ในพื้นที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ การศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน