คณะวิทยาศาสตร์สืบสานประเพณีล้านนา ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

13 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์


        ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ และพระพุทธรูปจากวัดในชุมชนต่างๆ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาอย่างวิจิตรบรรจงเข้าร่วมขบวน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนัก สถาบัน ศูนย์ และทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมขบวนอย่างสวยงาม

การสรงน้ำพระในวันปีใหม่เมืองนี้ ชาวล้านนาเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตของการเริ่มต้นรอบปีใหม่ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไปพร้อมๆ กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
แกลลอรี่