สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27 กันยายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 26 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (วว.) กล่าวแสดงความตั้งใจในความร่วมมือและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันศึกษา วิจัย และเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน
แกลลอรี่