คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 หน่วยบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการและกระบวนการเสนอผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวทางวิธีการและขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอภิปรายเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" โดยมี คุณอังคนา กัญธิยะ คุณชวนากร สุวรรณเลิศ ว่าที่ ร.ต.ณัฐกร ศศิธร และ คุณนฤมล สุขเสาร์ จากกองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และ การอภิปรายเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" โดย คุณกนิษฐา ไทยกล้า จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณอรอนงค์ ศรีชัยรัตนกูล จากกองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
 
แกลลอรี่