นักวิจัย CTRD - MDRI ร่วมกับ เครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมอบรมแม่ครูช่างฟ้อนลายเมือง" และ "กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ”

12 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา (เครือข่ายช่างฟ้อนลายงาม) และกลุ่มเครือข่ายช่างภาพ เพจชั่งภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การนำเสนอต้นทุนทางวัฒนธรรม สำหรับเครือข่ายนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป "กิจกรรมอบรมแม่ครูช่างฟ้อนลายเมือง" และ "กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ” ภายใต้โครงการช่างฟ้อนลายงาม : การส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เทศกาลเมืองเชียงใหม่ โดยมี ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการ Creative Lanna Co-Communication กิจกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวถึงภารกิจงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณธิตินัดดา จินาจันทร์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพิธีกร

.
สำหรับโครงการช่างฟ้อนลายงาม : การส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เทศกาลเมืองเชียงใหม่ มีความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและทดลองปฏิบัติการสร้างพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืน ถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับชาติและระดับสากล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ดังนี้ 
     1. กิจกรรมอบรมแม่ครูช่างฟ้อนลายเมือง เป็นการอบรมให้กับกลุ่มแม่ครูช่างฟ้อนลายเมืองที่สมัครและผ่านการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 คน เพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นแม่ครูช่างฟ้อน ให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด ขยายผลและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีการอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 14 ครั้ง รวม 42 ชั่วโมง เริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 17 สิงหาคม 2567 โดยทางโครงการฯ จะมีการติดตามผลการถ่ายทอดความรู้ และการฝึกประสบการณ์ของแม่ครูแต่ละท่านหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม โดยมีครูเอ จิดาภา นามศรีแก้ว ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา (เครือข่ายช่างฟ้อนลายงาม) เป็นวิทยากรหลักในการดูแลหลักสูตรและเป็นผู้ประสานงาน
     2. กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ เป็นการอบรมให้กับกลุ่มผู้ติดตามหรือบัดดี้ของแม่ครูช่างฟ้อนลายเมืองที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน เพื่อให้สามารถเขียนเนื้อหา (Content) ข้อความหรือคำบรรยายภาพ (Caption) และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือ สำหรับกลุ่มนี้จะเป็นผู้ถ่ายภาพ เป็นผู้สร้าง Content และ Caption ประจำตัวแม่ครูช่างฟ้อนลายเมืองตลอดการอบรมจนครบหลักสูตร โดยมี อาจารย์ ดร.ปณต สุสุวรรณ เป็นวิทยากร และคุณเกรียงไกร จินะโกฏิ เป็นผู้ช่วยวิทยากร
     3. กิจกรรมการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายช่างภาพ เพจชั่งภาพ จำนวน 13 คน นางแบบและผู้ปกครอง รวมถึงแม่ครูช่างฟ้อน จำนวน 15 คน จากเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา (เครือข่ายช่างฟ้อนลายงาม) เพื่อถ่ายภาพจัดทำระเบียนประวัติแม่ครูช่างฟ้อนลายเมือง และถ่ายภาพสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Portrait/Post Acting/ท่ารำ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณภูริวัฒน์ ใจบุญ จากเพจชั่งภาพ เป็นผู้ประสานงาน

นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานที่สำคัญในการร่วมวางแผน ออกแบบ ขับเคลื่อนกิจกรรม และประสานงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คุณเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง จากเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ รวมถึงนักศึกษา บุคลากรและคณะทำงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม

.
-ขอขอบคุณรูปภาพกิจกรรมจากทุกภาคีเครือข่ายที่มาร่วมในครั้งนี้

.
-สามารถติดตามรายละเอียด ภาพถ่ายและความเคลื่อนไหวของโครงการช่างฟ้อนลายงาม : การส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เทศกาลเมืองเชียงใหม่ได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค “แม่ครูช่างฟ้อนลายเมือง”
.

#โครงการมรช่างฟ้อนลายงามการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เทศกาลเมืองเชียงใหม่ #แม่ครูช่างฟ้อนลายเมือง #ชั่งภาพ #CTRD #MDRI #ACCL #CL #CMU #CREATIVELANNA #ชั่งภาพ #ช่างภาพ
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
#สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
#เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
#พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
#ศูนย์การเรียนรู้ฟ้อนเมืองบ้านครูเอจิดาภา
#สำนักสังเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

แกลลอรี่