ป.โท CAMT ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ป.โท CAMT สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DTM) นำทีมนักศึกษาพร้อมคณาจารย์ศึกษาดูงานการดำเนินงานขององค์กร/อุตสาหกรรมชั้นนำด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CAMT (College of Arts, Media and Technology) โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management หรือ DTM) แขนงวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Modern Management and Information Technology หรือ MMIT) นำทีมนักศึกษาในระดับปริญญาโทและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
นำทีมคณะดูงานโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ป.โท DTM-MMIT โดยมี ผศ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล, ผศ.ดร.วรธมณ จีระผานุกร, อาจารย์ ดร.บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.ศุทธินี สวัสดิ์ซิตัง นำกลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทในหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานขององค์กรและอุตสาหกรรมชั้นนำ ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานและพัฒนาองค์กรสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งยังใช้หลักการ Digital Transform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ซึ่งมีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารและดำเนินงานด้านธุรกิจการกระจายสินค้าของบริษัท, บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด กรุงเทพฯ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านของการนำเทคโนโลยีด้าน Data Analytics มาใช้ในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้กับลูกค้า และสุดท้าย บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ศึกษาดูงานในส่วนของโรงงานผลิต ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในด้านการผลิต รวมไปถึงการทำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดิจิทัลโซลูชั่น และเป็นอุตสาหกรรมโครงข่ายธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติชั้นนำในระดับประเทศ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกิจกรรมการศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ ผ่านการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากกระบวนการจริง และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการทำงานและงานวิจัยของตนเองได้ในอนาคต
แกลลอรี่