พิธียกเสาเอกการก่อสร้างหอพักนักศึกษา AB CD EF GH (หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 เดิม)

26 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานหอพักนักศึกษา

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.38 น. ณ หอพักนักศึกษา AB CD EF GH (หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 เดิม) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธียกเสาเอกการก่อสร้างหอพักนักศึกษาดังกล่าว โดยมีอาจารย์อาทิตย์ วงศ์สว่าง ทำพิธียกเสาเอกและบวงสรวงเทพอารักษ์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ายในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยหอพักนักศึกษามีลักษณะเป็นหอพักนักศึกษา ชาย – หญิง จำนวน 4 อาคาร สูง 5 ชั้น รวม 688 ห้อง ขนาดห้อง 22 ตารางเมตร ภายในห้องพักประกอบด้วย โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำภายในห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ซึ่งการก่อสร้างหอพักนักศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
แกลลอรี่