ผู้มีอุปการคุณบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 หมื่นบาท

15 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

           คุณบุญเรือง ชูบุญตระกูล บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบ และแสดงความขอบคุณ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่