การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่งานวิชาการรับใช้สังคมและงานบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง

16 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่งานวิชาการรับใช้สังคมและงานบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักวิจัย จากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชนวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมอาชีพเศรษฐกิจการเมืองการปกครองคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพหรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่