นางอรพรรณ การคนซื่อ ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566

14 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับ นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แกลลอรี่