อาจารย์พยาบาล มช. รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2567 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ ในแต่ละประเภท เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเป็นประจำทุกปี
.
สำหรับในปีนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ ประจำปี 2567 จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
.
ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ปัจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์ความร่วมมือกับสถาบัน เจบีไอ มหาวิทยาลัยอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย
.
ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การสังเคราะห์งานวิจัยทางสุขภาพการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกและการสร้างนวัตกรรมการดูแลทางสุขภาพ ที่สามารถทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วมงานที่เป็นบุรุษและเพศหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้เป็นตัวแทนนักวิชาการจากสภาการพยาบาลในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกปี พ.ศ.2565 จัดโดยองค์การอนามัยโลกเพื่อเข้าไปกำหนดนโยบายการให้ความสำคัญของบทบาทพยาบาลสตรีทั่วโลกให้มีความทัดเทียม เสมอภาค มีโอกาสความก้าวหน้าและปลอดภัยจากการทำงาน จากเพศสภาวะและการกำหนดนโยบายให้มีการสนับสนุนการผลิตพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีให้มีความรู้ก้าวหน้าและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องให้แก่ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก
.
ศาสตราจารย์ ดร ภัทราภรณ์ ภทรสกุล เป็นสตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยล่าสุดได้รับการเสนอชื่อและเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์ความร่วมมือจากทวีปเอเชียของสถาบัน เจบีไอ มหาวิทยาลัยอดิเลดซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ โดยมีศูนย์ความร่วมมือทั่วโลกมากกว่า 85 ประเทศเป็นคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของสถาบันเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางของสถาบัน อีกทั้งยังได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรอบรมให้กับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้นมา เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้พบเห็นที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับประเทศอื่นด้านการพยาบาลอย่างเป็นที่ประจักษ์
.
ด้านการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ได้มีการทำวิจัยร่วมกับสถาบันต่างชาติมาโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาร่วมและกรรมการสอบสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลหรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกของสถาบันอันทรงเกียรติของการพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Fellow of American Academy of Nursing (FAAN)) นับเป็นคนที่สี่ของประเทศไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับในระดับสากลการทำคุณประโยชน์และการอุทิศตนเพื่อวิชาชีพพยาบาลมาโดยตลอด

แกลลอรี่