CMUBS จัดอบรมพัฒนาอาจารย์ ประยุกต์ใช้ AI ในการวิจัย เตรียมยกระดับคุณภาพงานวิจัยและเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์

11 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 มีนาคม 2567 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาทักษะให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI ในการวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีและเป็นหนึ่งในอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตและแนะนำการใช้งานเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้กับงานวิจัย เตรียมยกระดับคุณภาพงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มจำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ให้มากขึ้น ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่