มช. จัดประชุมแนะนำการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

27 กันยายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จัดประชุมทางวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีความพร้อมในการเตรียมตัวนักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 อีกทั้งเพื่อประสานสัมพันธ์ในด้านการดำเนินการรับสมัครระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียนอันจะนำไปสู่แนวทางในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประมวลผลการคัดเลือก และระบบการรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (CMU-IPAS) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหารเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetting ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่