CAMT Summer Course x Robot "Robots conquer the maze missions with MicroPython"

12 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Course ค่าย Robots conquer the maze missions with MicroPython ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ เพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการจัดอบรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 และ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่