ขอขอบพระคุณ คุณรุ่งโรจน์ โชติกนันท์ และคุณอุทุมพร โชติกนันท์ ที่ร่วมบริจาคกับกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ ตลอดระยะเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง

19 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามผู้ดูแลและจัดการกองทุนสงเคราะห์สัตว์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คุณรุ่งโรจน์ โชติกนันท์ และคุณอุทุมพร โชติกนันท์ ที่ร่วมบริจาคกับกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ ตลอดระยะเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง
แกลลอรี่