คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 2564)

21 ตุลาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

- สถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค/ร้านสะดวกซื้อ/ร้านอาหารจานด่วน/ร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ขนาดพื้นที่ร้านมีเนื้อที่ทั้งหมด 83 ตารางเมตร
- ให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สนใจดำเนินการ
-เป็นผู้ดำเนินกิจการ และควบคุมรับผิดชอบร้านด้วยตนเอง จะให้ผู้อื่นมาดำเนินกิจการแทนไม่ได้
-มีประสบการณ์ดำเนินกิจการหรือกำลังดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการขาย/การบริการโดยตรง
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรงอยู่ก่อนวันยื่นสมัคร หรือตรวจพบภายหลังจากการเข้าดำเนินการร้านค้า
-ไม่เคยถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญา หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
-เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ ตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้ติดต่อขอรายละเอียด พร้อมยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา ราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-935026 และ 053-949092

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นความประสงค์ในการสมัคร

-ใบยื่นความประสงค์ตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
-ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรคซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
-ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย สินค้าและบริการที่จะจัดให้มีพร้อมราคาและรูปภาพ รูปแบบสถานที่และแผนการบริหารจัดการ การดูแลบำรุงรักษาสถานที่ ระบบกำจัดขยะและของเสีย จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ website www.nurse.cmu.ac.th

กำหนดการพิจารณาคัดเลือก (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ website www.nurse.cmu.ac.th

อายุสัญญา มีอายุ 3 ปี โดยให้ดำเนินกิจการได้นับตั้งแต่วันทำสัญญา นัดทำสัญญา กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
แกลลอรี่