นศ.คณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้ารางวัลชมเชย Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการ iMT-SRC 2023

13 ธันวาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์

นายธนกร อย่างตระกูล นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานภาคนิพนธ์ด้วยวาจา เรื่อง “The inhibitory effect of GINS2 knockdown on cell proliferation in Burkitt lymphoma cells” ในงานประชุมวิชาการ International MT student research competition 2023 (iMT-SRC2023) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566
แกลลอรี่