ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด และคณะ เข้าพบท่่านคณบดีในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านงานวิชาการร่วมกัน

8 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน ให้การต้อนรับ คุณจำลอง ไชยวรรณา ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านงานวิชาการร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566
แกลลอรี่