รางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2562

20 พฤศจิกายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ในการประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน (Transforming Nursing in a Disruptive World to Achieve Sustainable Health For All) รางวัลดังกล่าวมอบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงานอนามัยชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จัดโดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
แกลลอรี่