นักศึกษาปริญญาเอก จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดเสนอไอเดียด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

24 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

         นางสาว Feiyang Xie นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดการ
นำเสนอไอเดียทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม Falling Walls Lab Thailand ประจำปี 2564 โดยมี รศ. ดร.วสุ ปฐมอารีย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Falling Walls Lab Thailand เป็นโครงการจัดการแข่งขันด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลก (Science Communication Competitions) จัดโดย German Academic Exchange Service (DAAD) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งขันในการนำเสนอไอเดียด้านนวัตกรรม โครงการวิจัย และแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ภายในเวลา 3 นาที

โดยนางสาว Feiyang Xie ได้นำเสนอแนวคิด ในการนำแอคติโนแบคทีเรียจากทะเลทราย ไปช่วยในการเจริญเติบโตของพืชที่อยู่ในสภาวะแห้งแล้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนของอาหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ นางสาว Feiyang Xie จะได้รับรางวัล EURAXESS Prize และได้รับสิทธิ์เป็นหนึ่งในตัวแทน 100 คน เพื่อไปนำเสนอผลงานในการแข่งขันรอบสุดท้าย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 อีกด้วย


ข้อมูลข่าว
https://research.engr.tu.ac.th/2021/03/22/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1/
https://www.facebook.com/EURAXESS.LINKS.ASEAN/photos/a.234734780060886/1685470018320681/

แกลลอรี่