การบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย”

25 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Friday KM Arch CMU การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มาถ่ายทอดและนำเสนอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่