ความรู้เรื่อง " ปวดข้อในเด็ก " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

6 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
ผศ.พญ.วัชรีวรรณ สนธิชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่าน
YouTube : https://cmu.to/MkzH1

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ปวดข้อ

แกลลอรี่