วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมออนไลน์ ค่ายTCAS 1 การสร้าง Portfolio ให้ปังปุริเย่

10 กันยายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมออนไลน์ ค่าย TCAS 1 การสร้าง Portfolio ให้ปังปุริเย่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ Portfolio พัฒนาศักยภาพ และแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติม จากนายปรินทร์ เล็กอุทัย เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมได้รับเกียรติจากนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะนำและแนะแนวเกี่ยว วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564
แกลลอรี่