สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ CAMT จัดการสอนในวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์โดยอาจารย์ระดับนานาชาติ

27 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ระดับนานาชาติ Professor Keshav Dahal, Ph.D, Director of the Artificial Intelligence, Visual Communications and Networks (AVCN) Research, School of Engineering and Computing, University of the West of Scotland เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนในระดับนานาชาติ ในโอกาสนี้ Professor Keshav Dahal, Ph.D ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำแนวทางการทำวิจัยของแลปวิจัย ICAT: Innovative Computer & Advanced Technology นำโดย อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ ดร.สุมาลี สง่าเมือง และอาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูน ระหว่างวันที่ 13-25 ธันวาคม 2566
แกลลอรี่