นักศึกษา CMUBS โชว์เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทคนิคการพูด ในงานฟอรั่มไม้มีค่า โดย วช. ร่วมกับภาคีเครือข่าย

31 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

CMUBS ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลลิตา สุเขียว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีแข่งขันเทคนิคการพูด “สร้างทูตเยาวชน” ชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 1 (1st TED Talks & Guardians of the Forest) รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตรในงานฟอรั่มไม้มีค่า โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันดังกล่าว เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคการพูดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทูตเยาวชนที่มีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร พร้อมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

สำหรับงานงานฟอรั่มไม้มีค่า จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว: Enchanting Green Community” หวังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อน เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ รวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสร้างโอกาสการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและผลักดันให้มีการนำผลงานเหล่านั้นไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นการผสานพลังความร่วมมือและบูรณาการที่เชื่อมโยงกันจากทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี โดยภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “ชุมชนไม้มีค่า” ระดับประเทศ การเสวนา การจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงเวทีการแข่งขันเทคนิคการพูด โดยนักศึกษา CMUBS สามารถคว้าชัยชนะมาได้
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ