อบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

21 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ เพื่อซักซ้อมเตรียมการอพยพหาเกิดเหตุไฟไหม้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุดม เบ้าเจริญ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แกลลอรี่