มช. ขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น สู่การเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน 3 หลักสูตร

1 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้ใครๆ ต่างพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งสิ้น จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และใช้งานโซเชียลมีเดียมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ภาคธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวตามผู้บริโภค เพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ เล็งเห็นโอกาสทางการศึกษา จึงพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น "หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน (Local Digital Coach)" ดำเนินจัดการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ พัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน หลากหลายช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียนก่อนปริญญา ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว วัยทำงาน หรือผู้เรียนสูงวัยก็ตาม

       โครงการนี้มีความมุ่งหวังที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสังคมอีกแรงหนึ่ง ด้วยการเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพบุคคล สร้างเครือข่ายและเพิ่มความสามารถในการทำธุรกรรมออนไลน์ให้กับชุมชนในภาคเหนือ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด เพิ่มพูนทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการประกอบอาชีพ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการทำธุรกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งยังช่วยลดความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตได้

        หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน (Local Digital Coach) เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะศักยภาพแก่บุคคลที่มีความสนใจ ไม่จำกัดอายุ และเพศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรอีคอมเมิร์ซ ระดับ Beginner หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน (Local Digital Coach) ซึ่งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง และการเรียนการสอนผ่าน Zoom Meeting โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่ออบรมแล้วจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนที่จะเลือกพื้นที่ชุมชนเพื่อทำกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในภาคเหนือต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าอบรมที่ออกโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสมัครผ่านช่องทางของ CMU LIFE LONG KC MOODLE หรือ ผ่านเว็ปไซต์ https://forms.gle/H4V6pvDiYtiVihCR8

      การได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายมั่นที่จะสร้างแหล่งการเรียนรู้ เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งการศึกษา สอดรับกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมได้ ร่วมพลิกฟื้นสังคมด้วยการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เกิดการพัฒนาที่มีความเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครตามแต่ละท้องถิ่น สร้างอนาคตจากความรู้ในห้องเรียนสู่การลงมือทำ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

แกลลอรี่