2 นักศึกษาแมสคอม มช. เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2 กันยายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา

     ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2563 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรทุนจำนวน 28 ทุน โดยเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาและนักเรียนทุนจะได้มีโอกาสเข้าฟังการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงเข้าเรียนโครงการ Marketing Trainee ฯลฯ โดยมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายฑบิณ วังขนาย และนางสาวชมพูนุช แสนทวีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

     ขอบคุณข้อมูลและภาพจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
แกลลอรี่