ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation and Transformation Center: DITC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศสู่นักขายออนไลน์

23 มีนาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation and Transformation Center: DITC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล และอาจารย์ ภูษิต ก้อนสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศสู่นักขายออนไลน์ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ชั้น 2 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และผ่านทาง Facebook Live โดยมีการจัดอบรม 3 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564
แกลลอรี่