นำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาและนิทรรศการผู้รับทุน ประจำปี 2565

25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ICT ก้าวล้ำเจ็บป่วยรู้ทันอุ่นใจยั่งยืนได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ปี 2563 ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศประยุกต์ประเภทแอปพลิเคชัน ที่รวบรวมการวิเคราะห์ลำดับอาการเจ็บป่วย จำนวน 54 กลุ่มอาการสำคัญ ระบบให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการดูแลตนเอง หรือการรักษาอาการขั้นเบื้องต้น ช่วยให้ผู้ใช้งานมีแนวทางการรักษาตนเองอย่างถูกต้อง โดยมีคณะทีมวิจัยได้แก่ ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ ผศ.พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวิจัยนี้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม นำเสนอผลงานจากโครงการฯ ในงานสัมมนาและนิทรรศการผู้รับทุนกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ
แกลลอรี่