คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program)

19 ตุลาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ และยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และหัวข้อแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่