นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น (CWIE) ประจำปี พ.ศ. 2567

30 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์

       นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น (CWIE) ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงานภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ https://cwie.science.cmu.ac.th/
แกลลอรี่