CMUBS เดินหน้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 1/2567

5 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรงานบริหารงานวิจัยฯ ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังรายละเอียดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเครือข่าย รายงานผลการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 (INCCBAA 2024) พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานและการจัดประชุมถัดไป โดยหวังให้การประชุมดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการและร่วมกันพัฒนาต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่